Ochrana osobních údajů a obchodní podmínky

Prodávající se zavazuje chránit osobní údaje kupujícího. Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího po úspěšném splnění smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. 

Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti zákazníka odstranit z databáze.

Osobní údaje zákazníků nebudou prodávajícím poskytnuty žádné třetí osobě s výjimkou těch případů, kdy je poskytnutí údajů (např. adresa a telefon) nezbytnou podmínkou úspěšného doručení výrobků kupujícímu.

Jednotlivé smlouvy jsou po svém uzavření provozovatelem archivovány, a to ve formě elektronické a jsou přístupné pouze provozovateli obchodu.

Cookies

Bohužel zde nenajdete recept na sušenky, ale...

Zásady používání souborů cookie

Co jsou cookies:

Za účelem zlepšení našich služeb využívají naše stránky soubory cookie. Tyto soubory identifikují specifické informace z předchozích návštěv na webových stránkách. Osoba uživatele není na základě těchto informací identifikovatelná.

Cookies pomáhají například:

  • ke správné funkčnosti našich stránek,
  • při zjišťování, které stránky a funkce jsou nejčastěji používané; na základě čehož můžeme co nejlépe přizpůsobit naši nabídku vašim požadavkům,

Informace jsou využívány pro účely optimalizace poskytovaných služeb prostřednictvím těchto webových stránek, včetně podstránek a odkazů.

Každá webová stránka může do vašeho prohlížeče odesílat své vlastní soubory cookies, pokud to umožňuje nastavení vašeho prohlížeče.

Využívání cookies jde upravit nebo omezit

  • Vymazání – cookies můžete vymazat ve vašem prohlížeči
  • Blokování cookies - prohlížeče umožňují umísťování cookies na váš počítač zablokovat. V takovém případě bude ale funkcionalita těchto stránek omezena. 

 

 

Obchodní podmínky

1. Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup cukrářských výrobků, doplňků a dekorací, ať formou osobní nebo internetovou. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. 

 

2. Práva a povinnosti prodávajícího

Prodávající má povinnost vyřídit závaznou objednávku dle dohody s kupujícím. Objednávka se považuje za potvrzenou až v případě kontaktování příjemcem objednávky a zkontrolování správnosti údajů, buď e-mailem  nebo telefonicky. Za potvrzení nelze považovat automaticky vygenerovaný e-mail.

Veškeré osobní údaje poskytnuté při objednávce jsou důvěrné a dle platných zákonů o ochraně osobních údajů se www.winkcake.cz zavazuje nesdělovat tyto informace třetí straně.

Prodávající má právo v následujících případech odmítnout objednávku:

a) v případě pozdního objednání

b) z důvodů naplnění výrobní kapacity

c) z důvodu nejasných kontaktních údajů

d) nebo nemožnosti kontaktovat kupujícího

 

3. Práva a povinnosti kupujícího

Kupující je povinen uvést správnou emailovou adresu nebo telefonické spojení.

Kupující je povinen nejpozději týden před vyzvednutím zboží uhradit 75 % z celkové ceny a to buďto hotově, nebo předem převodem na účet,  č.ú. 1766038058 / 3030 (Air Bank).

Kupující je povinen odebrat objednané zboží a doplatit zbylou cenu.

Předběžná cena výrobku je sdělena při objednávce.

 

4. Objednací podmínky

Termíny pro vyhotovení objednávek jsou definovány v závislosti na typu výrobku, požadovaném množství a aktuální vytíženosti výroby.

Veškeré již potvrzené objednávky podané osobně, prostřednictvím internetu na stránkách www.winkcake.cz , či telefonicky, jsou závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami jakož i reklamačním řádem a že s nimi souhlasí.

Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.

Objednané zboží si zákazník přebírá osobně v místě výrobny. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny, jeho převzetím.

 

5.  Vyřizování reklamací

Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s reklamačním řádem www.winkcake.cz a právním řádem platným v ČR.

Zboží lze reklamovat u dodavatele dle podmínek reklamačního řádu  po tel. dohodě či přímo na adrese uvedené na www.winkcake.cz a to maximálně do 24 hodin od dodání zboží a pouze při striktním dodržení skladovacích podmínek kupujícího!

 

6. Všeobecná ustanovení reklamačního řádu

Reklamační řád se vztahuje na zboží a služby zakoupené na www.winkcake.cz a reklamované v souladu s tímto reklamačním řádem.

Datum uplatnění reklamace je dáno datem fyzického předání zboží k reklamaci v místě původního nákupu na www.winkcake.cz

Skutečnost, že byl zákazník úplně a detailně seznámen s reklamačním řádem, záručními a obchodními podmínkami a svůj souhlas s jejich obsahem stvrzuje zákazník jednou z níže uvedených činností:

a) závaznou objednávkou zboží

b) fyzickým převzetím zboží.

Reklamační řád v této podobě je platný pro všechny obchodní případy, pokud není písemně uzavřena smlouva o jiných obchodních, záručních či reklamačních podmínkách.

 

7. Způsoby vyřizování oprávněných reklamací

Jedná-li se o vadu odstranitelnou, jsou uplatněné reklamace řešeny následujícími způsoby:

a) Prodávající má povinnost bez zbytečného odkladu vadu odstranit či okamžitě vyměnit. Okamžitá výměna výrobků je podmíněna jeho fyzickým stavem na skladě.

b) Prodávající může vždy místo odstranění vady vyměnit vadný výrobek za výrobek bez vady (volba způsobů vyřízení reklamace je výhradně věcí rozhodnutí prodávajícího a kupující se nemůže takového vyřízení své reklamace právem domáhat, není-li v zákonných normativech upravujících Reklamační řízení uvedeno jinak. V takovém případe je postupováno podle aktuálně platné právní úpravy).

c) Prodávající může vždy místo odstranění vady, či výměny věci poskytnout slevu nebo vrátit zákazníkovi kupní cenu (volba způsobu vyřízení reklamace je výhradně věcí rozhodnutí prodávajícího a kupující se nemůže takového vyřízení své reklamace právem domáhat, není-li v zákonných normativech upravujících Reklamační řízení uvedeno jinak. V  takovém případě je postupováno podle aktuálně platné právní úpravy). 

d) Nelze uplatnit reklamaci a právo na výměnu výrobku, ze kterého byla již jakákoliv část spotřebována, či jinak jakkoliv znehodnocena.

e) Reklamace se vyřizují výhradně v místě pro uplatňování reklamací, a to na adrese prodávajícího. Reklamace se zásadně nevyřizují u zákazníka, doprava zboží k reklamaci je záležitostí reklamujícího.

f) Reklamaci jakkoliv poškozeného nebo nekompletního zboží - včetně reklamace jakýchkoliv parametrů zjistitelných vnější prohlídkou zboží ( celkový vzhled produktu), musí zákazník uplatnit nejpozději při přebírání hotového výrobku. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.

g) Reklamace chutí, složení nebo jiných vnější prohlídkou nezjistitelných parametrů zboží musí zákazník uplatnit neprodleně po jejich zjištění a zároveň musí zajistit, aby po celou dobu od převzetí výrobku, až do uplatnění reklamace byl výrobek uložen způsobem a při teplotě odpovídajícím požadavkům zákonu a předpisu, upravujících oblast výroby a skladování potravin.

h) O oprávněnosti reklamace rozhodne podle svého uvážení výrobce produktu Kristýna Havlíčková.

i) Prodávající nepřebírá zodpovědnost za případné nedostatečnosti způsobené nevhodným složením výrobku vyrobeného či upraveného podle požadavku zákazníka, pokud bylo toto složení nebo úpravy zákazníkem požadováno. Skutečnost, že zboží bylo vyrobeno, či upraveno podle jeho požadavku, potvrzuje zákazník fyzickým převzetím objednaných výrobků.

 

8. Skladovací podmínky

Veškeré objednávky cukrářských výrobků dodávané výrobnou Wink Cake, jsou skladovány při teplotě od +4 do max.8°C. Po předání objednaného zboží zákazníkovi, musí být tyto skladovací podmínky jednoznačně zachovány. V případě, že nedojde k uskladnění dodávaného zboží při těchto teplotách, hrozí jeho znehodnocení a v tomto případě se www.winkcake.cz zříká jakékoliv odpovědnosti za vzniklé škody na dodávaném zboží a zároveň není možno ani akceptovat případnou reklamaci.

Při zjištění závadnosti v objednávce týkající se chutí či složení výrobku po převzetí cukrářského výrobku, neprodleně  nás kontaktujte na telefonu 777 872 891. Závadu je nutné hlásit ihned po zjištění, na pozdější reklamace nebude brán zřetel.

 

9. Poučení o skladovacích podmínkách

Veškeré výrobky musí být skladovány při teplotě od +4 do +8°c, odděleně od surovin jiného původu z důvodů hrozby kontaminování jinými aromaty a mikroorganismy. Při nedodržení těchto skladovacích podmínek zaniká právo zákazníka na pozdější reklamace!

 

10. Stornovací podmínky

Stornování objednávky je možné učinit nejpozději 7 dnů před datem, kdy měl být cukrářský výrobek předán kupujícímu. V kratším termínu je povinen kupující uhradit celou kupní cenu za objednané zboží.

 

11. Záruka na zboží

a) Kupující má právo uplatnit záruku jen na zboží, které vykazuje vady zboží, vztahuje se na něj záruka a bylo zakoupeno u prodávajícího.

b) Kupující je povinen zajistit prohlídku zboží již při jeho převzetí a zjistit tak případné závady prohlídkou odhalitelné a zkontrolovat kompletnost dodávaného zboží. Zjištěné závady je nutno reklamovat při předávání zboží. Závady nezjistitelné prohlídkou zboží uplatní zákazník podle dalších podmínek reklamačního řádu www.winkcake.cz

c) U potravinářského zboží typu dorty, zákusky, minidezerty a veškerých dalších objednávaných produktů je záruka poskytována jen a pouze v rozsahu stanoveném příslušnými zákony pro zboží okamžité spotřeby.

 

Nárok na uplatnění záruky zaniká v každém z následujících případů :

a) Vypršela-li u reklamovaného zboží dnem reklamace záruční doba. 

b) Svévolným upravením nebo pozměněním zboží 

c) Mechanickým nebo jiným poškozením zboží.

d) Poškozením  zboží při přepravě k reklamaci (například pokud zboží nebylo přepravováno chlazené na náležitou teplotu). 

e) Používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy běžnému bytovému prostředí, nebo prostředí restaurací vybavených potřebnou chladicí technikou. 

f) Zboží bylo poškozeno použitím v rozporu s podmínkami uvedenými v obchodních, reklamačních nebo záručních podmínkách nebo dále v rozporu s všeobecnými zásadami platnými pro použití nebo spotřebu obdobného zboží. 

 

 

12. Délka poskytované záruky

Prodávající, ve smyslu platných zákonů, poskytuje na zboží záruku stanovenou zákonem, není-li pro konkrétní případy stanovena záruka jiná.

Záruka na zboží okamžité spotřeby je poskytována jen a pouze v rozsahu požadovaném zákonem aktuálně záruky upravujícím.

Zbožím okamžité spotřeby jsou míněny veškeré výrobky nebo zboží, které vyrábí www.winkcake.cz a jsou potravinářského charakteru. Zejména se jedná o dorty, svatební dorty, zákusky, minidezerty a další výrobky, tvoří-li součást objednávky.

 

13. Závěrečná ustanovení

a) Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami zákonem č. 40/1964 Sb., občanský zákoník a zákonem č. 634/1992 Sb., zákon na ochranu spotřebitele. Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník.

b) Kupující souhlasí se zpracováním svých osobních údajů a dává souhlas se shromažďováním a zpracováním svých osobních údajů prodávajícím, a to za účelem dodání zboží a jeho inzerce. Nakládání s osobními údaji kupujících podléhá úpravě zákona 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti kupujícího odstranit z databáze. Osobní údaje kupujících jsou plně zabezpečeny proti zneužití.

c) Kupující souhlasí s tím, že mu mohou být zasílány emailem informace o novinkách a změnách obchodních podmínek prodávajícího.

d) Změny obchodních podmínek nebo smlouvy mohou být činěny pouze písemně, změněné obchodní podmínky jsou účinné dnem jejich zveřejnění.